Skip to content

FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS

Orígens de la Fundació

La Fundació Pagesos Solidaris (d’ara endavant FPS) neix l’any 2001 impulsada per les Unions de Pagesos i Ramaders de les Comunitats de Catalunya, València i Mallorca. El sindicat Unió de Pagesos de Catalunya, a través del servei de contractació de treballadors, a final dels noranta, va intentar donar solució a la demanda creixent de mà d’obra al sector agrícola, i l’arribada de nous treballadors, sovint procedents d’altres comunitats d’Espanya, i més endavant la de persones immigrants de diverses nacionalitats, van posar de manifest l’aparició de necessitats humanes en els diversos col·lectius de treballadors agraris. Amb aquesta nova situació, la FPS es va proposar de realitzar un programa de treball per al desenvolupament transversal de diversos àmbits socials.

Finalitats de la fundació

Fomentar l'autonomia i la igualtat d'oportunitats de les persones immigrants, i eliminar els obstacles que ho impedeixen, a través d'accions formatives, amb la finalitat de fer efectiu el principi d'igualtat i d'aconseguir una cohesió social més gran a l'entorn rural.

Autonomia i igualtat

Fomentar l’autonomia i la igualtat d’oportunitats de les persones immigrants, i eliminar els obstacles que ho impedeixen, a través d’accions formatives, amb la finalitat de fer efectiu el principi d’igualtat i d’aconseguir una cohesió social més gran a l’entorn rural.
Participar en el desenvolupament humà, econòmic i social de les societats agràries més desfavorides, donant prioritat al codesenvolupament, de manera que els ciutadans migrants que acollim durant les campanyes participin activament en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen.

Desenvolupament

Participar en el desenvolupament humà, econòmic i social de les societats agràries més desfavorides, donant prioritat al codesenvolupament, de manera que els ciutadans migrants que acollim durant les campanyes participin activament en el desenvolupament de les seves comunitats d’origen.
Promoure la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, així com potenciar el protagonisme i el lideratge de la dona en el desenvolupament social, laboral i cultural de l'entorn rural.

Igualtat entre homes i dones

Promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, així com potenciar el protagonisme i el lideratge de la dona en el desenvolupament social, laboral i cultural de l’entorn rural.
Acompanyar els treballadors/res, donant prioritat als immigrants o persones amb risc d'exclusió social, especialment a les campanyes agràries, per mitjà de programes d'intermediació, d'acollida i d'inserció laboral.

Risc d'exclusió social

Acompanyar els treballadors/res, donant prioritat als immigrants o persones amb risc d’exclusió social, especialment a les campanyes agràries, per mitjà de programes d’intermediació, d’acollida i d’inserció laboral.
La sensibilització i la conscienciació dels nostres ciutadans quant als problemes que pateixen les societats agràries a les zones empobrides i als desequilibris que comporta la mundialització.

Sensibilització i conscienciació

La sensibilització i la conscienciació dels nostres ciutadans quant als problemes que pateixen les societats agràries a les zones empobrides i als desequilibris que comporta la mundialització.
Promoure la implantació de la gestió socialment responsable a les empreses del sector agrari, potenciant la gestió ètica i la responsabilitat social en la gestió de la diversitat.

Sector agrari

Promoure la implantació de la gestió socialment responsable a les empreses del sector agrari, potenciant la gestió ètica i la responsabilitat social en la gestió de la diversitat.