Skip to content
Logo cruz roja española

CRUZ ROJA ESPAÑOLA. La diversitat nostra millor opció

ENTITAT

 • CREU ROJA ESPANYOLA
 • Contacte: *AV/REINA VICTÒRIA 26, 28003 MADRID (OFICINA CENTRAL)
 • Web: www.cruzrojajuventud.org

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

La Diversitat La nostra Millor Opció és un projecte de caràcter global que s’emmarca amb l’objectiu de fomentar la inclusió social de menors i joves, utilitzant diferents tipologies d’intervenció en el marc educatiu extracurricular, de metodologies innovadores i el treball comunitari. Per a, a través del coneixement cultural, promoure la ruptura amb els obstacles que puguin impedir als nacionals de tercers països el ple ús i gaudi dels seus drets, generant un augment de la cohesió social al nostre país.

D’aquesta forma, el projecte s’enfoca a fomentar la inclusió social de la infància i joventut migrant a Espanya a través d’accions de sensibilització dirigides a ells com als seus dos agents socialitzadors més representatius en aquest moment, la família i els agents educatius. En segon lloc, cerca capacitar als agents educatius que estan en contacte amb la població diana, ja que aquests també són protagonistes claus de la construcció de societats interculturals.

El projecte es construeix sobre la base de dues línies de treball que s’estan duent a terme:

 • Línia de capacitació. S’està formant a agents educatius de l’àmbit formal i no formal, en matèria de Drets Humans, Interculturalitat, Metodologies participatives, Habilitats Socials i Resolució de Conflictes.
 • Línia de sensibilització. Aquesta línia té la finalitat d’utilitzar la sensibilització com a vehicle canalitzador del coneixement d’altres cultures, creant diàleg per a la comprensió d’altres realitats amb una modalitat més atractiva per a la població.  Aquesta línia es presenta amb una perspectiva de caràcter comunitari, plantejant accions de sensibilització per a realitzar amb infància, adolescència, joventut, famílies i població en general:

ACTIVITATS

Línia de capacitació: s’estan realitzant dues formatives en cada àmbit provincial adherit.  Cada formació té una durada de 8 hores; amb la finalitat que els agents formats puguin incorporar aquests enfocaments en la dinamització i metodologia en les seves intervencions amb la població.

Interculturalitat:

 • “Educació Intercultural com a base de la promoció dels Drets Humans”
 • “Interculturalitat amb enfocament de gènere”
 • “Estratègies innovadores per a l’Educació Intercultural”

  Habilitats Socials i Resolució de Conflictes:

 • “Estratègies innovadores per a la resolució de conflictes
 • “Habilitats socials i resolució de conflictes com a base per a la promoció dels drets humans”.

Línia de sensibilització:

– Tallers de sensibilització per a infància i joventut. Es realitzen tallers en centres d’educació formal i no formal amb població infantil (entre 6 i 14 anys) i juvenil (entre 15 i 18 anys). Estan composts per 4 sessions d’almenys 1 hora de durada cadascuna i podran realitzar-se tant en centres d’educació formal, com en centres d’educació no formal. Es treballa per edats:

 • Per al grup de 6 a 9: Diversitat i convivència.
 • Per al grup de 10 a 12 anys: Drets humans i convivència.
 • Per al grup de 13 a 14 anys: Drets humans i Habilitats Socials.
 • Per al grup de 15 a 18 anys: Drets humans, educació intercultural i habilitats socials.

Tallers de sensibilització per a famílies. Aquests tallers estan dirigits a pares, mares i/o tutors/as legals de menors de països comunitaris i països extracomunitaris, amb la finalitat de crear espais de diàleg per al coneixement cultural i d’intercanvi d’experiències viscudes sobre la base de la seva pròpia cultura.

Per tant, els continguts a tractar en els tallers són Drets Humans, Diversitat Cultural i/o processos migratoris amb una durada mínima de 2 hores.

Accions de sensibilització de caràcter generalista. Aquestes accions estan dirigides cap a la població beneficiària del projecte, utilitzant l’art i la cultura com a metodologia per a la transmissió de la diversitat cultural existent i les similituds existents malgrat les diferències.

– Campanya “Dia Internacional de la Diversitat Cultural” – 21 de Maig de 2017. Composta per diferents activitats per a sensibilitzar a tots els col·lectius amb els quals treballem al llarg del programa