Skip to content

INTRODUCCIÓ.

Fundació Pagesos Solidaris, d’ara endavant Integraschool.org, recopila, tracta i emmagatzema informació personal a través del web de la seva propietat Integraschool.org.

Aquesta informació serà relativa als usuaris del web. La informació es recopilarà, tractés i emmagatzemarà d’acord amb la present Política de Privacitat.

Aquesta política de privacitat va ser actualitzada el 2018.11.18.

RESPONSABLE LEGAL

Denominació comercial: Integraschool.org
Denominació social: Fundació Pagesos Solidaris
Identificador fiscal: G62551254
Domicili: C / Riu Besos 22-25.001 Lleida.
Correu electrònic de contacte: pagesossolidaris@pagesossolidaris.org

LLEIS D’APLICACIÓ EN AQUESTA WEB

RGPD (Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques)
LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, Reglament de desenvolupament de la LOPD)
LSSI (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic)
dades recopilades

Únicament es recopilaran les dades estrictament necessàries per a dur a terme l’activitat normal de l’servei. Ajustant-se a el principi de minimització de dades (Art.5.b GDPR).
Les dades recopilades seran en tot cas de majors de 16 anys (Art. 8.1 GDPR). AAA es reserva el dret a prendre les mesures oportunes per comprovar la veracitat de l’edat (Art. 8.2 GDPR).
En tot cas aquestes dades seran de caràcter personal identificatives i no sensibles, poden ser:

correu electrònic
telèfon
Nom i cognoms
DNI
direcció


MÈTODES DE RECOPILACIÓ.

Les dades personals es recopilaran a través del web de Integraschool.org, MMM, quan introdueixis informació en algun dels camps destinats a aquest efecte a la web. Aquests camps estan degudament senyalitzats i no recopilaran cap dada fins que no acceptis expressament la cessió i gestió d’acord amb aquesta política de privacitat.

OBJECTIU DE LA RECOPILACIÓ I ÚS DE LES DADES.

La recopilació i ús de dades es realitza amb l’únic objectiu de: Gestionar subscripcions, facturació, oferta de productes, enviar notícies.

Integraschool.org es compromet a no utilitzar les dades obtingudes amb una finalitat diferent a aquesta.

DESTINATARI DE LES DADES.

Les dades recopilades s’incorporaran a un fitxer propietat de:

Integraschool.org

Aquest fitxer serà gestionat per:

nom cognom

Aquest fitxer s’emmagatzemarà a:

Empresa de servidor

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les dades es conservaran fins que es compleixi l’objectiu pel qual es van recopilar aquestes dades (Art.5.e. GDPR) o fins que s’exerceixi el dret a la supressió o modificació dels mateixos. Sempre i quan això no entri en conflicte amb la necessitat per motius legals o fiscals d’emmagatzemar els mateixos.

COM PROTEGIM LES DADES?

Les seves dades es transfereixen i s’emmagatzemen de forma segura ja que disposem de:

– Xifrat amb protocol SSL.
– Firewall a nivell de servidor.
– website Wordfence a nivell de WordPress.
– Protocols de seguretat per prevenir accessos no autoritzats.
– Control d’accessos.

Integraschool.org no pot garantir la completa seguretat en les comunicacions a través d’Internet però garantim prendre les mesures adequades per protegir les seves dades.

A més Integraschool.org es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades i no comunicarà ni permetrà l’accés a tercers no autoritzats.

TEUS DRETS QUAN A PROTECCIÓ DE DADES

La legislació li reconeix uns drets com a usuari que ha cedit les seves dades personals:

Accés a les dades personals.
Rectificació o supressió.
Oposar-se a el tractament.
Portabilitat de les dades.
Limitació del seu tractament.

L’exercici d’aquests drets és personal. Pel que només pots sol·licitar-los per a les dades dels quals ets el propietari.
En el cas que vulguis exercir algun d’aquests drets pots fer-los a línia en aquest link o per mail dirigit a info@integraschool.org.

Ens comprometem a respondre a la teva sol·licitud en un termini màxim de 30 dies hàbils.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES

La base legal per al tractament de les teves dades personals és l’acceptació explícita de l’tractament, gestió i emmagatzematge dels mateixos segons la present política de privacitat.

CONSEQÜÈNCIES DE NO ACCEPTAR LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

En el cas que no accepteu la gestió de les teves dades segons la present política de privacitat, no es procedirà a la recopilació dels mateixos, el que pot suposar que no es pugui dur a terme el servei prestat per Integraschool.org.

AUTORITAT DE PROTECCIÓ DE DADES A ESPANYA

En el cas que vulguis fer valer els teus drets pel que fa a protecció de dades i consideres que no els estem respectant pots dirigir-te a l’autoritat espanyola responsable.

– Lloc web de l’autoritat de protecció de dades:
https://www.agpd.es/

– Correu electrònic de l’autoritat de protecció de dades:
internacional@agpd.es

– Telèfon de l’autoritat de protecció de dades:
+34 91399 6200

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Intergaschool.org es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat, aquestes modificacions es faran d’acord amb la legislació i la jurisprudència i quedaran reflectides en la present Política de Privacitat.