Skip to content
FundacionCepaim17

Fundación CEPAIM. Programa per a la promoció de la convivència intercultural en l’àmbit educatiu

Entitat

 • *CEPAIM
 • Adreça: C/ Canyes, 34. 13004 Ciudad Real.
 • Contacte: Adolfo *Patón Monge. *Telf. 697 717 364
 • Correu-e: adolfopaton@cepaim.org
 • Web: www.cepaim.org

Descripció del projecte

Aquest projecte es basa en 5 eixos d’acció per a la consecució dels seus objectius:

 • Promocionar noves estratègies de relació i intervenció en la comunitat educativa ajudant al fet que centre educatiu, família i comunitat local adquireixin un lloc d’importància per a la promoció d’activitats socialment integradores.
 • Ajudar al fet que es creuen o es reforcin espais de participació i comunicació entre l’educació formal i l’educació no formal, amb la finalitat d’afavorir la trobada i la relació entre nens i nenes, joves, educadors i famílies del barri i/o de la localitat en tota la seva diversitat cultural.
 • Promoure accions conjuntes que enriqueixin a la ciutadania des de la diversitat del local.
 • Impulsar espais esportius, culturals, d’oci i temps lliure, etc., des d’una perspectiva preventiva que permeti establir relacions obertes, flexibles i respectuoses que millorin la integració i la convivència en l’àmbit educatiu i en el barri i/o la localitat.
 • Donar suport al professorat, facilitant-li si és necessari eines, formació i materials didàctics per a treballar en contextos de diversitat cultural

Activitats

El tipus d’activitats i escenaris que es facilitaran en el marc del programa s’adaptarà a les necessitats del barri i/o la localitat. Alguns d’ells estan sent:

 • Desenvolupament d’espais per a la presa de contacte entre les famílies, l’alumnat, el professorat, grups no formals i formals del barri, Ajuntament i recursos tècnics a nivell local, per a donar a conèixer el Programa, identificar necessitats i demandes, i arribar a acord de coordinació i treball conjunt.
 • Actuacions per a l’impuls del lideratge positiu dels i les joves, oferint suport i formació a grups motors de joves que puguin exercir una influència positiva en la convivència, en la cohesió social i en les relacions interculturals en el barri i/o en la localitat.
 • Suport al treball compartit que porti a la realització de programes de ràdio (ràdio local, si n’hi ha, o *podcast) en els quals intervindran els/as alumnes/as, pares/mares i professorat de diferents centres educatius que posi en valor la diversitat a l’escola.
 • Foment d’activitats d’oci sa; d’ús productiu del temps lliure; d’espais de trobada i comunicació entre joves de diferents bagatges culturals, especialment en espais no formals; d’accions de convivència i intercanvi en *ludotecas, en escoles d’estiu, en recintes esportius, en tallers artístics, en excursions, en els moments d’esbarjo, etc.
 • Ajuda a la creació o, si ja existeix, suport a un espai de col·laboració estable que permeti analitzar de manera contínua els problemes que es produeixen en el centre: absentisme, dificultats d’aprenentatge, fracàs escolar, violència escolar, maneig de conflictes, habilitats socials de l’alumnat, trastorns de l’alimentació (anorèxia, bulímia, etc.), entre altres.
 • Iniciatives dirigides a l’orientació a l’estudi, al reforç escolar, al suport educatiu, al desenvolupament d’habilitats socials per a la convivència, etc. que permetin millorar el rendiment acadèmic, lluitar contra el fracàs escolar d’alumnes/as que presenten un desfasament curricular i regular possibles situacions de conflicte.
 • Facilitar el desenvolupament de cursos de formació al professorat sobre capacitats i recursos a l’aula, en el centre escolar i en el barri i/o localitat que tinguin com a fi la gestió de la diversitat.
 • Afermar estratègies de difusió que permetin donar una major visibilitat a les accions que es desenvolupen en els centres educatius, emprant diversos mitjans de difusió: revistes, programes de ràdio, noves tecnologies (blogs, xarxes socials, etc.).
 • Tallers sobre sentit de pertinença a la comunitat local i identitat cultural amb el professorat dels centres educatius.